REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy Alsquad, dostępny pod adresem internetowym www.alsquad.pl, prowadzony jest przez Jorge Ortega Estrada, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Alsquad Jorge Ortega Estrada wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7773245084 REGON 360569570
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Definicje
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alsquad Jorge Ortega Estrada wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7773245084 REGON 360569570
  • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alsquad.pl
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Kontakt ze Sklepem
  • Adres Sprzedawcy: ul. Katowicka 9b/10 Poznań 61-245
  • Adres e-mail Sprzedawcy: ortega.alsquad@gmail.com
  • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 74 2490 0005 0000 4500 6439 4242
  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 5.  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:  
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  2. sprawdzić czy zamówienie jest zgodne z tym które faktycznie chcemy zrealizować, kliknąć w przycisk „przejdź do kasy”
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 6. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  5. Płatność za pobraniem
  6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  7. Płatności elektroniczne
  8. Płatność kartą płatniczą.
  9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 7. Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie jednego dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
   4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
  10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 8. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Produkt musi zostać zwrócony w nienaruszonym stanie.
  10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
   10. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Reklamacja
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy  drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  4. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Potwierdzeniem zakupu jest mail z numerem zamówienia a paragon fiskalny można odebrać w siedzibie firmy.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Aby zapobiec nieporozumieniu i upewnić się, że nasza współpraca będzie owocna proszę o zapoznanie się z regulaminem

Na wstępie należy rozróżnić poszczególne pakiety dostępne w sklepie alsquad.

 • Plan Alsquad (współpraca jednorazowa)
 • Pakiet Alsquad (współpraca jednorazowa)
 • Pakiet Trener Online (współpraca na określony czas)
 • PROGRAM TRENINGOWY ALSQUAD

Przebieg współpracy jednorazowej

 1. Zamówienie Planu lub Pakietu Alsquad nie podlega przedłużeniu po paru tygodniach tak jak to jest w pakiecie Trener Online.
 2. Klient otrzymuje materiały potrzebne mu do rozpoczęcia lub kontynuowania procesu związanego z zmianą swojej sylwetki i poprawią sprawności fizycznej.
 3. Palny rozpisane są na podstawie ankiety wypełnionej przez klienta.
 4. W przypadku mojej pomyłki i niedopatrzenia jest możliwość wymiany planu który został przesłany. W przypadku pomyłki klienta każdą sytuację rozpatruję indywidualnie.
 5. Kupujący ma prawo zadać pytania do przesłanych planów aby w pełni rozumieć ich treść. Na wszystkie pytania odpowiadam.
 6. Są również mile widziane okazjonalne pytania dotyczące planów i nie tylko. Chętnie pomogę i odpowiem na pytania.
 7. Jednak w przypadku dużej ilości pytań zachęcam do przemyślenia opcji Trener Online.

Więcej odpowiedzi na pytania związanych z procesem rozpisywania planów można znaleźć na stronie FAQ

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na pytanie o chorobach i kontuzjach w dziale FAQ

ZWROTY I REKLAMACJE.

Klient ma prawo złożyć reklamacje i poprosić o zwrot kosztów jeżeli nie otrzyma planów w przeciągu 2 tygodni (czternaście dni) lub nie otrzyma wiadomości wyjaśniającej opóźnienia realizacji zamówienia.

W przypadku otrzymania wiadomości z wyjaśnieniem klient może zdecydować czy chce zwrotu kosztów czy woli poczekać na złożone zamówienie.

Przebieg współpracy na określony czas.

 1. Kontakt mailowy: Możesz do mnie pisać w każdej sprawie. Jestem do Twojej dyspozycji. Standardowy czas oczekiwania na odpowiedź to do 24h (wszystko zależy o której godzinie napiszesz).
 2. Proszę o kontakt ze mną przynajmniej raz na tydzień (niedziela). Napisz mi sprawozdanie z tygodnia (jak idą treningi, jak samopoczucie)
  Nie każdy podopieczny ma potrzebę pisania codziennie. Czasami wiadomo co należy zrobić więc nie ma potrzeby kontaktu.
 3. Wysyłam nowe plany średnio co 3-4 tygodnie.
 4. W zależności od sytuacji rozpisuję też plany awaryjne (wyjazd, brak możliwości normalnego treningu itp)
 5. Wraz z pierwszymi planami wysyłam tabelę progresu którą proszę uzupełniać zgodnie ze wskazówkami które również podam. (Tabelę progresu proszę wysyłać co tydzień) [Patrz pkt.2]

UWAGA!
Nie jestem w stanie pisać osobiście do każdego podopiecznego i się przypominać. Tak jak wspominałem, nie każdy potrzebuje kontaktu co drugi dzień. Nie raz otrzymywałem wiadomość zwrotną dopiero po 7 dniach.
Dlatego bardzo proszę przestrzegać reguły „sprawozdanie i tabela w niedzielę”

Na początku współpracy wysyłam również PDF z przypomnieniem regulaminu.

Kiedy jest możliwy zwrot kosztów?

Zadowolenie klienta jest dla mnie bardzo ważne. Uważam że każdy powinien otrzymać to, czego oczekuje dlatego jest możliwość zwrotu kosztów za współpracę. Oto warunki które muszą być spełnione:

 • Brak kontaktu z mojej strony przez ponad 7 dni mimo, iż został wysłany mail przypominający. Takowy mail powinien zostać wysłany po 48h braku kontaktu z mojej strony. Proszę mieć na uwadze możliwość błędu i przypadkowego pominięcia wiadomości, dlatego w razie takiej sytuacji proszę o mail przypominający. W razie pytań, dostępna jest również grupa dla podopiecznych w serwisie Facebook, na które w szybki i łatwy sposób można otrzymać odpowiedź.
 • Oczekiwanie na plany treningowe ponad 7 dni, pomimo maila przypominającego.

Jaka kwota zostanie zwrócona?

 • Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś jeden zestaw planów to niezależnie od wykupionego pakietu, zostanie zwrócona jego wartość minus 170zł. (wartość 170zł – Pakiet Alsquad – jeden zestaw planów)
 • W przypadku otrzymania większej ilości planów niż 1 przy zakupie pakietu na 3 lub 6 miesięcy zostanie zwrócona kwota która została przelana minus 93zł x ilość miesięcy (1mc/93zł).
  *Uwaga! W pakiecie na 6 miesięcy, szósty miesiąc jest gratis!

Kiedy nie ma możliwości zwrotu kosztów?

 • Kiedy podopieczny/podopieczna nie stosuje się do zaleceń.
 • Kiedy nie otrzymam żadnej wiadomość od podopiecznego (brak uzupełnionej tabeli progresu, brak sprawozdania)
 • Kiedy podopieczny/podopieczna prosi o nowe kompletne plany więcej niż 3x w jednym miesiącu.
 • Kiedy podopieczny/podopieczna nie ma możliwości stosowania się do zaleceń z powodu zmian w życiu osobistym i zawodowym. Uważam, że zawsze jest sposób na stosowanie się do zaleceń dostosowanych odpowiednio pod sytuację danej osoby.

ZASTRZEGAM SOBIE MOŻLIWOŚĆ BRAKU ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW W INNYCH SYTUACJACH NIŻ WYMIENIONE. TAKIE SYTUACJE BĘDĘ ROZPATRYWAŁ INDYWIDUALNIE.

Dokonanie płatności wiąże się z akceptacją warunków współpracy.

OŚWIADCZENIE!

Treść tej witryny lub świadczone usługi trenera personalnego online nie zastępują bezpośredniej, osobistej, profesjonalnej opieki medycznej i diagnostycznej. Żadne z usług coachingowych świadczonych przez alsquad.pl nie powinny być wykonywane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody twojego lekarza lub pracownika służby zdrowia. Porady na stronie internetowej, w ćwiczeniach / planach żywieniowych, czy za pośrednictwem usług szkoleniowych, nie mają na celu zastąpienia porady lekarskiej.

Podobnie jak w przypadku każdego programu ćwiczeń, przyjmuje się pewne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa. Jest możliwe, że możesz doznać obrażeń podczas wykonywania ćwiczeń w swoim programie, szczególnie jeśli są one wykonywane niewłaściwą techniką. Mimo że dokładne instrukcje są dostępne, musisz zdać sobie sprawę, że usługi / plany coachingowe wiążą się z ryzykiem obrażeń. Jeśli zdecydujesz się ćwiczyć z oferowanym planem treningowym, robisz to z własnej woli, świadomie i dobrowolnie, podejmując wszelkie związane z tym ryzyko.

Powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem JAKIEGOKOLWIEK planu żywieniowego lub programu ćwiczeń, bez wyjątków. Alsquad.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub problemy zdrowotne, których możesz doświadczać w wyniku skorzystania z usług i / lub planów coachingowych Alsquad.plPROGRAM TRENINGOWY ALSQUAD

WYPRÓBUJ ZA DARMO!

Program Treningowy trwający 3 miesiące. Idealny na warunki domowe z ograniczonym sprzętem. Zawiera filmiki instruktażowe do każdego treningu i ćwiczenia!!
Jeżeli jesteś bardzo początkujący, możesz pobrać darmowy plan treningowy, który przygotuje Cię na poziom pierwszy programu treningowego Alsquad.

EFEKTY?

PRZED I PO. ZOBACZ JAK INNYM SIĘ UDAŁO!

BLOG

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

30 PYTAŃ POCZĄTKUJĄCEGO

30 września 2019

Zobacz

JAK WYGLĄDA MOJA DIETA NA REDUKCJĘ?

20 września 2019

Zobacz

KONIEC WIARY

12 sierpnia 2019

Zobacz

YOUTUBE

Ponad 300 filmików